Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: La til info om Folding@Home

...

ProjectTL;DR
Climate PredictionRuns climate models
World Community GridUmbrella project for various humanitarian projects, including analyzing aspects of the human genome, HIV, dengue, muscular dystrophy, cancer, influenza, Ebola, virtual screening, rice crop yields, and clean energy
Distr. Hardware EvolutionUses an evolutionary algorithm to create or optimize new designs for integrated circuits
Einstein@HomeSearches for weak astrophysical signals from pulsars using data from the LIGO gravitational-wave detectors, the Arecibo radio telescope, and the Fermi gamma-ray satellite
LHC@HomeHelps process raw sensor data from the LHC
Rosetta@HomeComputes the minimum-energy physical configuration of proteins ("protein folding") to predict how they will behave, with applications in medicine and biology
Universe@HomeVarious research areas in astronomy, including Ultraluminous X-ray Sources, Gravitational Waves and Supernovae Ia
GPUGRIDPerforms biomedical research using GPU power

Folding@Home

Siden det ble hipt å kjøre Folding@Home igjen for å bidra til å bekjempe SARS-CoV2 har vi også satt opp Folding@Home på OVPool.

Det finnes en Xen VM template, slik kan man gå frem for å opprette en ny VM relativt kjapt (trenger EDB-tilgang):

  • Opprett en VM fra template "Folding@Home"
  • Sett affinity host til den fysiske serveren man tenker å kjøre på (og evt. tilpasse antall cores til det fysiske antallet som finnes der)
  • Boot VMen og endre hostname (til folding[n], der [n] = nummer til affinity host - f.eks. folding7 er den som kjører på xen7)

Så kan man logge inn på heimdall og sette opp konfig:

  • Statisk DHCP: 172.28.10.[n]
  • (Lag gjerne et alias til den IP-adressen så det blir lettere å konfigurere senere)
  • Sett opp port forwarding (i NAT): 3633[n] remote til 36330 lokalt på IP-adressen fra forrige steg

Deretter kan VMen legges til i FAHControl for remote status og styring - passord for remote access er det på hylla.